Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

Τα χαρτοφυλάκια ακινήτων καταγράφονται λεπτομερώς και τα τεχνικά, φυσικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους αξιολογούνται σε συνάρτηση με τα επίπεδα της αγοράς. Οι σχετικές κεφαλαιακές και μισθωτικές αποδόσεις παρακολουθούνται σε βάθος χρόνου και οι εμπορικές αξίες τους αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη εξειδικευμένες έρευνες στις αντίστοιχες τοπικές και προϊοντικές αγορές.

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες εξετάζονται σε συνάρτηση με την τρέχουσα στρατηγική και αξιολογούνται οι δυνατότητες ανάπτυξης ακινήτων.