Εκτιμήσεις

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Ομάδας Εκτιμήσεων της Εταιρείας μας έχει πιστοποιηθεί κατά REV- TEGoVA  (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκτιμητικών Οργανισμών) ή/και από το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μ. Βρεττανίας (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS), παρέχει υπηρεσίες τόσο για λογαριασμό της Eurobank όσο και για τρίτους πελάτες (διεξάγονται περισσότερες από 50.000 εκτιμήσεις ετησίως μέσω εκτενούς δικτύου πιστοποιημένων μηχανικών). Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που σας προσφέρονται περιλαμβάνουν:

  • Εκτιμήσεις ακινήτων ως εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
  • Εκτιμήσεις για λογαριασμό ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν ανεξάρτητη προσέγγιση από έναν έμπειρο εκτιμητικό φορέα,
  • Πολεοδομικούς ελέγχους ακινήτων και γνωμοδοτήσεις επί πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων

 

Η Ομάδα Εκτιμήσεων της Εταιρείας μας λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο ασφαλείας κάνοντας χρήση εξελιγμένων πληροφοριακών συστημάτων μέσω των οποίων:

  • προσφέρει εκθέσεις αποτίμησης για εξασφαλισμένο δανεισμό και σκοπούς IFRS

  • αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες της, ώστε να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς ακινήτων

  • προσφέρει δυνατότητα εφαρμογής ιδιαίτερα προνομιακού κόστους σε σχέση με τον ανταγωνισμό